Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
  Tienenie EM polí  Ochrana pred elektrosmogom  nbit - every bit is important 

Partnerské stránky


» Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné a reklamačné podmienky definujú základné práva a podmienky obchodného styku a spolupráce spoločnosti nbit s.r.o. (so sídlom Záhrbská 267/106, 968 01 Nová Baňa, IČO: 50165364 zapísanej v OR OS Banská Bystrica Odd.: Sro, vložka 29214/S) ďalej len nbit a jej zákaznikov.

1. Základné podmienky spolupráce
Nákup tovarov a služieb od nbit-u môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými pravidlami.

2. Objednanie tovaru
Zákazníci si môžu tovar objednať: prostredníctvom web stránky www.nbit.sk, e-mail-om na adrese obchod@nbit.sk, telefonicky na telefónnom čísle +421 948 046 599 alebo poštou. Objednávky prostredníctvom e-obchodu a mailom sú prijímané denne 24 hodín 7 dní v týždni. Každá objednávka musí obsahovať : meno osoby, adresu, telefónne číslo, presný opis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, dobu viazanosti zákazníka objednávkou, spôsob úhrady a odberu. Platnosť objednávky je, pokiaľ v objednávke nie je uvedené inak, 5 pracovných dní po uhradení zálohovej faktúry, ak je zákazník od zálohovej platby oslobodený, 5 pracovných dní po vystavení objednávky. Počas doby platnosti je zákazník povinný objednaný tovar odobrať. Tovar dodaný v dobe platnosti objednávky, alebo tovar v tejto dobe pripravený dodávateľom na odovzdanie na dohodnutom mieste sa považuje za včas dodaný. Potvrdenie objednávky zo strany nbit-u sa vykonáva telefonicky, e-mailom alebo písomne. Ak nie sme schopní vybaviť objednávku okamžite, prípadne do 7-ych dní odo dňa vykonania objednávky, ďalší postup a možné alternatívy dohodneme so zákazníkom telefonicky alebo e-mailom.

predávajúci nenesie zodpovednosť za

- oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené zásielkovou službou.

- poškodenie zásielky zavinené zásielkovou službou.

- prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

3. Odber tovaru
Odber tovaru sa uskutočňuje dohodnutým spôsobom: kurierskou službou alebo v okolí mesta Nová Baňa a Martin našim rozvozom. Štandardne dodanie tovaru, ktorý máme skladom, trvá štandardne do 4-och pracovných dní, inak dodanie trvá do 10 pracovných dní, do ČR o deň viac. V meste Nová Baňa a Martin je doprava zadarmo. V Slovenskej a Českej republike pri objednavke nad 200 € a platbou vopred je doprava zadarmo, na dobierku je poplatok 2,90 €. V opačnom prípade sa zákazníkovi účtuje poplatok za dopravu 7,50 EUR s DPH a pri dobierke 9,90 € s DPH. Doprava do iných štátov sa dohaduje individuálne. Pri preberaní tovaru je zákazník povinný skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť na dodacom, resp. prepravnom liste. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

4. Platobné podmienky
Zákazníci nbit-u môžu využiť jeden z nasledujúcich spôsobov platenia:

- zálohová platba na celú sumu

- zálohová platba na 50% z ceny tovaru - doplatenie po dodaní

- platba pri dodaní tovaru na dobierku (v hotovosti, alebo platobnou kartou prepravcovi)

- platba PayPal / Kartou

- platba na faktúru s dohodnutou splatnosťou - pre dlhodobých klientov.

Platbu je možné uskutočniť nasledujúcimi metódami:

- prevodom na účet

- platba v hotovosti

- platba kartou

- platba pomocou PayPal

Nbit si vyhradzuje právo ponúknuť kupujúcemu len vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia.

Sme platcami DPH.

5. Odstúpenie od zmluvy
Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ
Vzmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu:
nbit s.r.o., Kukučínova 6, 036 01 Martin

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade odstúpenia od zmluvy do 14 dní kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ, musí odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ zaslať na e-mailovú adresu nbit-u, oznámiť prostredníctvom telefonátu, prípadne môže registrovaný zákazník použiť formulár na odstúpenie od zmluvy na stránke nbit.sk.

V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.).

Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar (napr. nátery, čistiace prostriedky a pod.), potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.
Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy. Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

a) o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, tovar na zákazku

c) predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

d) predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

e) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

f) predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Odstúpenie od zmluvy predávajucim v prípade chyby ceny tovaru
Mimo prípadov stanovených zákonom je nbit s.r.o. oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade zjavnej chyby v cene tovaru. Odstúpiť od zmluvy podľa tohoto bodu je možné do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim tak, že predávajúci kupujúcemu stornuje objednávku, alebo mu i dá iným spôsobom najavo, že od zmluvy odstupuje. Pokiaľ Kupujúci zaplatil aspoň časť kúpnej ceny tovaru, budeme mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet najneskôr do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni odstúpenia od zmluvy zo strany nbit-u.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ
V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.
Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle §3 zákona 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov).


6. Bezpečnosť a ochrana informácií
Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.


7. Reklamačné podmienky
predmet reklamácie
Reklamovať je možné len tovar zakúpený a úplne zaplatený v nbit-e, a to z dôvodu vád výroby alebo materiálu. Miestom reklamácie je miesto predaja tovaru alebo zmluvné servisné stredisko. Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar v primeranom ochrannom balení vrátane manuálov, inštalačných médií, kópie dokladu o zaplatení. Pri odovzdaní tovaru je potrebné vyplniť „Reklamačný protokol". Záručná doba a záručný servis pokiaľ dodávateľ nestanoví inak sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka SR. Pri neoprávnenej reklamácii je zákazník povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený. Nbit si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi na dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná a riešenie je vykonávané výmenou vadnej súčasti za novú minimálne rovnakých parametrov, prípadne opravou vadného dielca. Zákazníci môžu zaslať na vlastné náklady reklamovaný tovar na adresu nbit-u, ktorá sprostredkuje dopravu a odovzdanie tohto reklamovaného tovaru priamemu servisnému stredisku.
zánik reklamácie
Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli), alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou (technik servisnej organizácie). Zo záruky sú tiež vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym napájacím napätím. Reklamácie mechanicky poškodeného tovaru je nutné uplatniť ihneď pri osobnom odbere. Rovnako je nutné ihneď reklamovať neúplnosť tovaru. Neskoršie reklamácie tohoto typu nebudeme akceptovať. Reklamácie spotrebného materiálu sa uznávajú len v prípade, že jeho zakúpenie v nbit-e je nepochybné. Ak došlo k čiastočnému spotrebovaniu materiálu, nahradiť je možné maximálne jeho nespotrebovanú časť. Ak spotrebovanú časť nie je možné určiť pohľadom, resp. podľa hmotnosti, spôsob prípadnej náhrady určí pracovník preberajúci reklamáciu.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito podmienkami predaja, všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

MmJmMj