Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
       

Partnerské stránky

prenájom projekčnej techniky


» Obchodné podmienky

 

 

Tieto všeobecné obchodné a reklamačné podmienky definujú základné práva a podmienky obchodného styku a spolupráce spoločnosti nbit s.r.o. (so sídlom Záhrbská 267/106, 968 01 Nová Baňa, IČO: 50165364 zapísanej v OR OS Banská Bystrica Odd.: Sro, vložka 29214/S) ďalej len nbit a jej zákaznikov.

 

1. Základné podmienky spolupráce
Nákup tovarov a služieb od nbit-u môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými pravidlami.

2. Objednanie tovaru
Zákazníci si môžu tovar objednať: prostredníctvom web stránky
www.nbit.sk, e-mail-om na adrese obchod@nbit.sk, telefonicky na telefónnom čísle +421 948 046 599 alebo poštou. Objednávky prostredníctvom e-obchodu a mailom sú prijímané denne 24 hodín 7 dní v týždni. Každá objednávka musí obsahovať : meno osoby, adresu, telefónne číslo, presný opis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, dobu viazanosti zákazníka objednávkou, spôsob úhrady a odberu. Platnosť objednávky je, pokiaľ v objednávke nie je uvedené inak, 5 pracovných dní po uhradení zálohovej faktúry, ak je zákazník od zálohovej platby oslobodený, 5 pracovných dní po vystavení objednávky. Počas doby platnosti je zákazník povinný objednaný tovar odobrať. Tovar dodaný v dobe platnosti objednávky, alebo tovar v tejto dobe pripravený dodávateľom na odovzdanie na dohodnutom mieste sa považuje za včas dodaný. Potvrdenie objednávky zo strany nbit-u sa vykonáva telefonicky, e-mailom alebo písomne. Ak nie sme schop ní vybaviť objednávku okamžite, prípadne do 5-tich dní odo dňa vykonania objednávky, ďalší postup a možné alternatívy dohodneme so zákazníkom telefonicky alebo e-mailom.

predávajúci nenesie zodpovednosť za

- oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené zásielkovou službou.

- poškodenie zásielky zavinené zásielkovou službou.

- prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

3. Odber tovaru
Odber tovaru sa uskutočňuje dohodnutým spôsobom: kurierskou službou alebo v okolí mesta Nová Baňa a Martin našim rozvozom, štandardne do 48 hodín. V meste Nová Baňa a Martin je doprava zadarmo. Na celom Slovensku pri objednavke nad 150 € a platbou vopred je doprava zadarmo, na dobierku je poplatok 2,40 €. V opačnom prípade sa zákazníkovi účtuje poplatok za dopravu 7 EUR s DPH a pri dobierke 9,4 € s DPH. Doprava do zahraničia sa dohaduje individuálne. Pri preberaní tovaru je zákazník povinný skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť na dodacom, resp. prepravnom liste. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

4. Platobné podmienky
Zákazníci nbit-u môžu využiť jeden z nasledujúcich spôsobov platenia:

- zálohová platba na celú sumu

- zálohová platba na 50% z ceny tovaru - doplatenie po dodaní

- platba pri dodaní tovaru dobierkou

- platba v hotovosti je možná v mestách Martin a Nová Baňa

- platba na faktúru s dohodnutou splatnosťou - pre dlhodobých zákazníkov.

Platbu je možné uskutočniť nasledujúcimi metódami:

- prevodom na účet

- platba dobierkou

- platba v hotovosti je možná v mestách Martin a Nová Baňa

Nie sme platcami DPH.

5. Odstúpenie od zmluvy
Objednávku je možné stornovať v deň objednania do 17:00, ak sa obe strany nedohodnú inak. Všetky storná sú vybavované na telef. čísle +421 948 046 599.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ
V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestorch výdajného miesta predávajúceho.
Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar používaný, nekompletný či poškodený, predávajúci može vrátenú cenu znížiť o tomu odpovedajúci čiastku. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľvo do 15 dní od účninnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim.
Predávajúci nie je povinný po uplynutí zákonom stanovej lehoty 7 dní (zákon č. 108/2000 Z.z.) prijať na reklamáciu nevyčistený alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom.
Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.
Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 12 zákona č. 108/2000 Z.z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť is ním súvisiace poskytnuté darčeky.
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu kredit, ktorý na jeho žiadosť bude odoslaný na ním uvedený účet, a to najneskôr do 15 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.
Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ
V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.
Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle §3 zákona 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov).


6. Bezpečnosť a ochrana informácií
Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.


7. Reklamačné podmienky
predmet reklamácie
Reklamovať je možné len tovar zakúpený a úplne zaplatený v nbit-e, a to z dôvodu vád výroby alebo materiálu. Miestom reklamácie je miesto predaja tovaru alebo zmluvné servisné stredisko. Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar v primeranom ochrannom balení vrátane manuálov, inštalačných médií, kópie dokladu o zaplatení. Pri odovzdaní tovaru je potrebné vyplniť „Reklamačný protokol". Záručná doba a záručný servis pokiaľ dodávateľ nestanoví inak sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka SR. Pri neoprávnenej reklamácii je zákazník povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený. Nbit si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi na dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná a riešenie je vykonávané výmenou vadnej súčasti za novú minimálne rovnakých parametrov, prípadne opravou vadného dielca. Zákazníci môžu zaslať na vlastné náklady reklamovaný tovar na adresu nbit-u, ktorá sprostredkuje dopravu a odovzdanie tohto reklamovaného tovaru priamemu servisnému stredisku.
zánik reklamácie
Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli), alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou (technik servisnej organizácie). Zo záruky sú tiež vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym napájacím napätím. Reklamácie mechanicky poškodeného tovaru je nutné uplatniť ihneď pri osobnom odbere. Rovnako je nutné ihneď reklamovať neúplnosť tovaru. Neskoršie reklamácie tohoto typu nebudeme akceptovať. Reklamácie spotrebného materiálu sa uznávajú len v prípade, že jeho zakúpenie v nbit-e je nepochybné. Ak došlo k čiastočnému spotrebovaniu materiálu, nahradiť je možné maximálne jeho nespotrebovanú časť. Ak spotrebovanú časť nie je možné určiť pohľadom, resp. podľa hmotnosti, spôsob prípadnej náhrady určí pracovník preberajúci reklamáciu.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito podmienkami predaja, všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

YTcyZjExM