Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
  Tienenie EM polí  Ochrana pred elektrosmogom  nbit - every bit is important 

Partnerské stránky


» Elektrosmog a zdravie
Vplyv elektrosmogu na zdravie

Biologické účinky elektromagnetických polí môžu byť tepelné a netepelné. Závisi to od vlastnosti elektromagnetického pola (intenzita, frekvencia, vzdialenosť), dobe pôsobenia a aj od vlastností organizmu na ktorý pôsobí. Nezanedbatelné tepelné účinky na organizmus vznikajú pri pôsobení elektromagnetického žiarenia vyšších frekvencií ako 100 kHz. Tepelný efekt je vyvolaný zvýšením teploty systému pri zvýšenom pohybe molekúl vplyvom nárazov a trením pri pôsobení elektromagnetického vlnenia. Tepelný efekt je sprevádzaný netepelným, ktorý je takisto nezanedbateľný.

Zvyčajne sa netepelným účinkom myslí účinok poľa o tak malej intenzite, ktorá nevyvolá značné zvýšenie teploty ožarovaného objektu. Elektricky nabité častice či už ióny, polárne molekuly či koloidné častice, vždy vykonávajú v striedavom elektromagnetickom poli pohyb. Súčasťou biologických systémov sú iónové a koloidné roztoky, vrátane polárnych molekúl (predovšetkým voda, ale aj organické zlúčeniny, napr. amino-kyseliny), preto v týchto systémoch nemôžeme oddeliť tepelný efekt od netepelného. Ak sa zmení potenciál bunky, zmení sa aj jej mikroštruktúra a to sa prejaví na jej vlastnostiach. Ak je to bunka riadiaca (nervová), môže byť ovplyvnená činnosť aj iných buniek v organizme. Za istých podmienok, može prevládať netepelný efekt nad tepelným.

Pri príležitosti medzinárodného zasadnutia „Internationales Elektrosmog-Hearings“ v Hannovery predniesol Dr. med. Karl-Heinz Braun von Gladiss zaujímavý príspevok na tému „Stanovisko k lekárskym aspektom diskusie o biologických účinkoch elektromagnetických impulzov v netepelnej oblasti“ z ktorého citujem:

"Životné pochody sú riadené elektromagnetickými signálmi, ktorých intenzita leží pod hranicou šumu elektroniky. Všetky samovolné telesné pochody, funkcie vegetatívneho nervového systému, zmysel pre rovnováhu, vnútorné hodiny podliehajú teda elektromagnetickým signálom z prírodných zdrojov impulzov. Skreslovanie elektromagnetických polí prírodného pôvodu a narušovanie ich prirodzeného spoločného pôsobenia (ich fyziologické interferencie) spôsobuje a podporuje rozmanitosť takzvaných funkčných porúch. Elektromagnetické vlnenie v pásme frekvencií nižších, ako je frekvencia svetla, rezervovala príroda pre riadenie samovolných životných pochodov a u ľudí sa nevyvinuli žiadne zmyslové orgány pre ich vnímanie. Automatické životné procesy totiž pracujú najlepšie bez vedomého vnímania. Elektromagnetické impulzy z technických zdrojov sú presne v tom pásme, kde dochádza k regulácii nepodmienených životných pochodov prirodzenými impulzami.

Bolesti hlavy, poruchy srdečného rytmu, stavy nepokoja, poruchy spánku, oslabenie schopnosti koncetrácie, premenlivosť chovania, blokácia myslenia, pocity závratu, pocit byť pod napätím, pískanie v ušiach, náhle zhoršenie sluchu, hormonálne poruchy, depresie, podráždenosť, oslabená imunita a ďalšie ťažkosti môžu byť dôsledkom chronického pôsobenia elektromagnetického vlnenia. Môžu sa však objaviť aj chemické následky a bunkové zmeny: zvýšenie obsahu krvného tuku aj pri striedmom stravovaní, srdcový infarkt, oslabenie kostnej drene s úbytkom bielych krviniek a rozvoj ochorení rakovinou sú len niektorými príkladmi z celej dlhej rady.

Keby všetkým postihnutým naraz ozeleneli vlasy, bola by príčinná súvislosť s elektromagnetickými vplyvmi jasná. Na tieto z hladiska histórie ľudstva nové podráždenia, spôsobované technicky vyrobenými elektromagnetickými signálmi, telo však reáguje starými spôsobmi na ochorenia, ktoré sa vyvinuli v priebehu tisícročí ako stresové symptomy na obvykle škodlivé podnety. Vznikajú takzvané nešpecifické symptomy, u ktorých je fakticky nemožné preukázať jasnú príčinnú spätnú väzbu na zmenu telesných vibrácií, ktoré týmto príznakom predchádzajú. Rovnaké prejavy ochorení sa totiž objavujú aj z mnoha iných príčin: infekcie, otravy, duševný stres a telesné preťažovanie vyvolávajú naprosto rovnaké zdravotné problémy.Tieto účinky sa prejavujú najmä vo funkciách veľkého mozgu, vegetatívneho nervového systému a orgánu rovnováhy. Postihnuté sú teda aj automazmy telesných funkcií, ktoré nie sú prístupné nášmu vedomiu. Funkcie krvného obehu, riedenie hormónov, nálada, rytmus spánku a bdenia, vzájomné zladenie funkcií rôznych orgánov, zmysel pre rovnováhu, funkcie nervového systému, teplotná regulácia, podnety, koncetrácia a podobné ďalšie funkcie sú závislé na automaticky prebiehajúcom riadení prostredníctvom elektromagnetických vonkajšich vplyvov z prírodných zdrojov impulzov a tak môžu byť rušené technickými impulzami.

Telesný vibračný program je predpokladom pre dobré zdravie a pre spôsob činnosti biochemických automatizmov v telesných bunkách. Rádiové vlny zasahujú organizmus, ako bolo povedané, v oblasti riadenia nevedomých riadiacich procesov, teda na úrovni vegetatívneho nervového systému. Preto sa impulzy z rozvodnej elektrickej siete a z rádiového chodu prejavia vždy aj v chovaní a pocitoch."

 

Vplyv elektromagnetického poľa a miR-34a-5p na proliferáciu, migráciu a expresiu cry1 v bunkovej línii kolorektálneho karcinómu DLD1

recenzovaný príspevok v zborníku Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 27.04.2022

Katedra živočíšnej fyziológie a etológie: Soňa Jendrisková, Iveta Herichová

Záver:
„Naše výsledky ukazujú, že elektromagnetické pole v súčinnosti s miR-34a-5p má kapacitu ovplyvňovať fyziologické parametre ako génová expresia a proliferácia buniek. Transfekcia pre-miR-34a signifikantne znížila proliferáciu v porovnaní s jej negatívnou kontrolou v kontrolných podmienkach, avšak nie v skupine s faktorom elektromagnetického poľa (EMF). Analýza tiež potvrdila upreguláciu hodinového génu cry1 po aplikácii funkčného analógu pre-miR-34a v porovnaní s negatívnou kontrolou v skupine s faktorom EMF. Na druhej strane, efekt zvýšenej expresie cry1 nebol preukázaný v kontrolných podmienkach. V našej práci sme nepotvrdili vzťah medzi miR-34a-5p a EMF na migráciu DLD1 buniek.“

Vplyv elektromagnetického poľa a miR-34a-5p na proliferáciu, migráciu a expresiu cry1 v bunkovej línii kolorektálneho karcinómu DLD1

.

Slovenský výskum vplyvu elektromagnetického poľa na bunky

článok publikovaný 21.7.2020 Žilinskou univerzitou v Žiline

O vplyve elektromagnetického poľa (EMP) na človeka sa intenzívne už roky diskutuje a aj naďalej je táto oblasť veľkou výzvou pre vedcov a výskumníkov. Viaceré účinky (pozitívne i negatívne) nie sú ešte stále objasnené. Na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline (FEIT UNIZA) prebieha už desaťročie výskum, ktorý sa zaoberá vplyvom EMP na výživu buniek a implantovateľných zariadení v tele človeka. Vedecké poznatky tohto výskumu môžu mať vplyv na zdravie človeka a spoločnosť zároveň.

Človek je vystavený elektromagnetickému žiareniu počas svojho celého života. Prirodzenými zdrojmi elektromagnetického pozadia sú elektromagnetické pole zeme, kozmické žiarenie, elektrostatické výboje v atmosfére, slnečný vietor a rôzne iné. V tomto prirodzenom prostredí sa vyvíjal náš ekosystém. S vedecko-technickým rozvojom ľudstva však súvisí vznik a rozvoj umelých zdrojov elektromagnetického žiarenia. Sú to hlavne rozhlasové a televízne vysielače, ale aj základňové stanice mobilných operátorov, mobilná a bezdrôtová komunikácia, detekčné zariadenia na letiskách, či bezpečnostné systémy v obchodoch. Umelé zdroje EMP môžu vyvolávať tepelné aj netepelné biologické účinky. Tie tepelné sú pomerne dobré preskúmané a upravené legislatívnymi normami. Dnešný výskum sa orientuje zvlášť do oblasti netepelných účinkov, o ktorých sa dnes vie veľmi málo.

Telo človeka je elektromagnetický systém, ktorý sa prirodzene vyvíjal v symbióze s prirodzeným vonkajším prostredím, prirodzenými zdrojmi EMP. Naše telo však nie je vybavené receptormi, ktoré by boli schopné zachytiť umelé zdroje EMP. V 21. storočí bezdrôtovej revolúcie, v ktorom sa technológie vyvíjajú rýchlejšie ako DNA človeka, nie je telo človeka schopné dynamicky sa prispôsobiť rýchlym zmenám vonkajšieho prostredia a ani neustále sa rozširujúcim umelým zdrojom EMP. V súčasnosti nie sú jednoznačne potvrdené ani vyvrátené najpravdepodobnejšie mechanizmy netepelných účinkov, a teda ani ako umelé zdroje EMP vplývajú na výživu buniek ľudského organizmu. Ide o veľmi zložitý komplex, ktorý je potrebné podrobiť kvalitnému výskumu.

Mohli by sme pomocou EMP liečiť nádorové ochorenia? Aj na túto otázka sa snaží odpovedať FEIT UNIZA prostredníctvom výskumu o vplyve nešpecifických účinkov EMP na bunkovej úrovni. Doterajšie výsledky výskumu naznačujú, že sa jedná o parametricky selektívny proces. To znamená, že za určitých okolností, pri špecifickom nastavení parametrov EMP (frekvencia, intenzita, dĺžka expozície a pod.), je možné urýchliť množenie buniek, avšak pri inom nastavení zas negatívne ovplyvniť ich výživu. Rovnako ako aj svetové vedecké zdroje, vychádzajú odborníci z FEIT z teórie iónovej parametrickej rezonancie, ktorá je zatiaľ uznaná ako najpravdepodobnejšia teória netepelných účinkov EMP na bunky a doposiaľ nebola ani jednoznačne dokázaná, ani vyvrátená.

Výskumom sa zaoberá prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD. spolu s odborným tímom výskumníkov a doktorandov z Katedry teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva (KTEBI), FEIT UNIZA, už 10 rokov. Odborný tím pod vedením prof. Janoušeka skúma výživu buniek ožiarených umelým EMP. Ako experimentálnu vzorku používajú kvasinky, lebo tie najviac pripomínajú bunky zhubných nádorov. Výskumnú infraštruktúru si na KTEBI FEIT UNIZA budujú z veľkej časti sami výskumníci, nakoľko univerzálne komerčné zariadenia pre tento typ výskumu neexistujú. Na výskume EMP na bunkovej úrovni úzko spolupracujú s Jesseniovou lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Martine, Ústavom merania Slovenskej akadémie vied, ako aj ďalšími slovenskými a zahraničnými inštitúciami. Výsledky výskumu môžu výrazne posunúť dnes známe hranice poznania v tejto oblasti a mohli by viesť aj k menej invazívnej liečbe zhubných nádorov.

Odborníci sa usilovne venujú aj výskumu vplyvu EMP na funkčnosť implantovaných zariadení v ľudskom tele. V praxi sa kardiológovia stretávajú s tým, že za určitých okolností môže dôjsť k nežiadanej zmene funkčnosti kardiostimulátorov. Doterajšie výsledky výskumu naznačujú, že príčinou môže byť práve umelé EMP. V laboratóriu sa uskutočnili už stovky experimentov a pokusov s novými ožarovacími systémami na nízkej frekvencii a každým z nich sa výskumníci dostávajú bližšie k poznaniu, ktoré môže ovplyvniť kvalitu ľudského života

Masmédia často prezentujú nezdravý vplyv EMP ako hotový fakt. Je veľmi dôležité riadiť sa informáciami oficiálnych medzinárodných a vedeckých inštitúcií, kvalitnými a dôveryhodnými zdrojmi, ktoré sa zaoberajú ochranou zdravia človeka pred nepriaznivými účinkami EMP. EMP určitých parametrov môže vyvolať biologickú odozvu, ktorá však nemusí byť negatívna. EMP sa často používa k liečbe, k ohrievaniu tkaniva (rýchlejšie hojenie) alebo pri terapii zhubných nádorov.

EMP je súčasťou nášho života a je len na nás, aby sme umelé zdroje rozumne využívali. Veda a nové technológie čoraz viac využívajú EMP, ale bude treba vynaložiť ešte veľa úsilia, času, energie a investícií, aby sa dali jednoznačne potvrdiť niektoré biologické vplyvy EMP. Len roky bádania v tejto technicky vyspelej spoločnosti ukážu, aké účinky môže mať EMP na život človeka a celý ekosystém. Byť pozorný a vnímavý, vidieť veci v súvislostiach, s kladmi aj zápormi, je doménou ľudí v modernej spoločnosti.

V rámci legislatívy SR problematiku ochrany osôb pred účinkami elektromagnetických polí rieši Vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 534/2007, o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí, bližšie na linku. Je však potrebné uviesť, že dané limity zohľadňujú len tepelné vplyvy, netepelné účinky nie sú zohľadnené.

„Vývoj nezastavíme, môžeme apelovať na zmenu legislatívy v kontexte najnovších vedeckých poznatkov a zvyšovať povedomie širokej verejnosti s ohľadom na možné riziká, pretože „z dobrého sluhu sa môže stať zlý pán“. K novým technológiám je potrebné pristupovať maximálne obozretne, kým nebudú dôkladne vedecky preskúmané všetky ich environmentálne dopady,“ povedal prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD., FEIT UNIZA.

Mgr. Adriana Valentovičová

.

Mobil a ľudské zdravie

článok publikovaný 16.7.2019 v týždenník slovenka

Odborníci z Jesseniovej lekárskej fakulty UK pozorne sledujú aj prepojenie medzi mobilom a ľudským zdravím.

„Už máme informácie, že v istej firme na Slovensku, ktorá začala používať mobily priamo pri výrobe – robia robotníci pri páse prostredníctvom mobilov určitý pracovný úkon. A títo zamestnanci majú dojem, že sa u nich vo väčšej miere objavili bolesti hlavy a chrípka. Lekári to označili ako syndróm elektromagnetickej hypersenzitivity – teda prílišnú citlivosť na elektromagnetické polia,“ vysvetľuje profesor Jakuš.

Podľa odborníka elektromagnetické vlny zohrávajú úlohu aj pri vzniku vážnych zdravotných porúch – a to nádorov mozgu – glioblastómoch. „Zistilo sa to retrospektívne – ľudia, ktorí nenormálne veľa telefonovali, mali nádory mozgu. A nádory vznikali na tej strane, na ktorú si prikladali pri telefonovaní prístroj. Švédsky profesor Hardell súdne preukázal príčinnú kauzálnu súvislosť medzi vznikom rakoviny mozgu a účinkami elektromagnetického žiarenia. Už o tom niet pochýb,“ dôvodí profesor Jakuš.

Dodáva, že v žiadnom prípade nechce robiť hystériu, ako vedec má však povinnosť upozorniť, že neúmerné používanie mobilov je zdraviu škodlivé. „Zistilo sa, že čím je vyššia frekvencia elektromagnetického poľa, tým väčšia je pravdepodobnosť, že sa rozkmitá dvojzávitnica DNA a spustí sa proces nekontrolovaného rastu. U zvierat je to potvrdené. Teraz ide len o to, aby Svetová zdravotnícka organizácia pomenovala elektromagnetické žiarenie ako rakovinotvornú látku typu A.

Dnes už tiež vieme, že ak dieťa býva v dome, nad ktorým vedie trakčné vedenie, môže sa stať, že ochorie na leukémiu,“ 

uviedol Prof. MUDr. Ján Jakuš, Dr.Sc.

.

Smernica Rakúskej Lekárskej Komory na diagnostiku a liečbu zdravotných problémov a ochorení súvisiacich s elektromagnetickým žiarením

Súhlasné vyjadrenie Pracovnej Skupiny Rakúskej Lekárskej Komory zaoberajúcej sa elektromagnetickými poľami (AG-EMF)

Prijaté na zasadnutí medicínskych odborníkov na životné prostredie Regionálnej Lekárskej Komory a Rakúskej Lekárskej Komory dňa 3.marca 2012 vo Viedni.

Úvod
V poslednej dobe dochádza k prudkému nárastu nešpecifických, často so stresom spojených zdravotných problémov, ktoré predstavujú pre lekárov výzvu na komplexnú diferenciálnu diagnostiku. Príčinou, ktorej je priznávané doteraz len málo pozornosti, je narastajúca úroveň expozície elektrosmogu doma, v práci a vo voľnočasových aktivitách, spolu s chronickým stresom v osobnom i pracovnom živote. To koreluje-korešponduje s celkovou situáciou, že chronický stres môže viesť k syndrómu vyhorenia. Ako môžu lekári reagovať na tento vývoj? Rakúska lekárska komora vypracovala smernicu pre diferenciálnu diagnostiku a možnú liečbu nešpecifických so stresom spojených zdravotných problémov súvisiacich s elektrosmogom. Jeho základným prvkom je dotazník pacienta, skladajúci sa z všeobecného posúdenia príznakov stresu a konkrétneho posúdenia expozície elektrosmogu. Smernica je určená na pomoc pri diagnostike a liečbe zdravotných problémov súvisiacich s elektromagnetickými poľami a žiarením. VIAC

.

Vplyv elektromagnetického poľa, výber zahraničných štúdií

Expozícia nízkofrekvenčným magnetickým poliam a leukémia u detí

Precitlivenosť na elektromagnetické žiarenie v blízkosti základňových staníc mobilných operátorov – prípadová štúdia v Štokholme

Bunkové a molekulárne účinky neionizujúcich elektromagnetických polí

Yjg3NGM3Y